Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. KS-67 „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. KS-58 „Dėl Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. KS-63 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-55 „Dėl Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-634 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. KS-117 „Dėl informacijos apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją skelbimo tvarkos“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-16 „Dėl įpareigojimo retransliuoti televizijos programas, pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos kalboms“

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas