BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos asmens duomenų teisinės apsaugos politika

Spausdinti
  1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos asmens duomenų teisinės apsaugos politika (toliau – Politika) grindžiama pagarba fizinių asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, visų pirma, teise į asmens duomenų apsaugą, įtvirtintoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), kituose Europos Sąjungos bei nacionaliniuose teisės aktuose.
  2. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija), kodas 188741498, adresas: Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius. Asmens duomenų tvarkytojas – Komisijos administracija.
  3. Komisija asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, renka ir tvarko šiais pagrindais:
    1. siekdama įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekdama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą);
    2. siekdama įvykdyti Komisijai taikomas teisines prievoles (pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą);
    3. siekdama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdydama Komisijai pavestas viešosios valdžios funkcijas (pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktą);
    4. siekdama užtikrinti, kad Komisija arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje, kiek tai leidžiama Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba pagal nacionalinę teisę sudaryta kolektyvine sutartimi, kuriuose nustatytos tinkamos duomenų subjekto pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemonės (pagal Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punktą);
    5. siekdama pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba tuo atveju, kai teismai vykdo savo teisminius įgaliojimus (pagal Reglamento 9 straipsnio 2 dalies f punktą);
    6. profilaktinės arba darbo medicinos tikslais, siekdama įvertinti Komisijos nario, Komisijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, darbingumą (pagal Reglamento 9 straipsnio 2 dalies h punktą);
    7. tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, remiantis Europos Sąjungos arba nacionaline teise (pagal Reglamento 9 straipsnio 2 dalies j punktą).
  4. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Komisijos veiklą, laikantis Reglamento, Įstatymo, Komisijos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
  5. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš teisės aktuose nurodytų subjektų, turinčių pareigą teikti Komisijai tokius duomenis, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų, sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų pagal duomenų teikimo sutartis ar vienkartinius prašymus. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Komisija užtikrina, kad teisės aktais nustatytos duomenų subjektų teisės būtų tinkamai ir laiku įgyvendinamos. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką nustato Komisija.
  7. Komisija daro duomenų tvarkymo veiklos įrašus, kuriais pateikiama informacija apie tvarkomus asmens duomenis Reglamento 30 straipsnyje nustatyta tvarka.
  8. Siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, Komisija imasi visų būtinų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti.
  9. Politikos, Reglamento, Įstatymo, Komisijos sprendimų ir kitų teisės aktų,  reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, įgyvendinimo stebėseną ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atlieka duomenų apsaugos pareigūnas. Komisija ir Komisijos administracija užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas būtų tinkamai ir laiku įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Lietuvos radijo ir televizijos komisija rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir siekia išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kodas 188741498, adresas: Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, tvarkytoja – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracija.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. KS-63 patvirtintu Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašu.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje yra įgyvendinamos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios Jūsų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pagrindinė pareiga – sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

  • Lietuvos radijo ir televizijos komisijos duomenų apsaugos pareigūnas – Teisės skyriaus patarėjas Petras Grigalis (petras.grigalis@rtk.lt).

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant:

  • tiesiogiai iš duomenų subjekto;
  • iš teisės aktuose nurodytų asmenų, turinčių pareigą teikti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai tokius duomenis, oficialiai užklausiant Lietuvos radijo ir televizijos komisijos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti asmenų pagal prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).

Kokias Jūsų teises užtikrinti yra mūsų pareiga?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje;
  • teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, tvarkomais Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje;
  • teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs asmens duomenys ir (arba) būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato išimtis, kuomet Jūsų teisės gali būti apribotos (pvz., asmens duomanų valdytojas ir (ar) tvarkytojas turi teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą ištrinti asmens duomenis, jei jie reikalingi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos viešosios valdžios funkcijoms įgyvendinti ar viešajam interesui užtikrinti).

Kam galite pateikti skundą dėl netinkamai tvarkomų Jūsų asmens duomenų?

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija 

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Lietuvos radijo ir televizijos komisija paskyrė duomenų apsaugos pareigūną – Teisės skyriaus patarėją Petrą Grigalį.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

Kontaktai

Teisės skyriaus patarėjas
Petras Grigalis
Tel. (8 5) 233 0660
E. p. petras.grigalis@rtk.lt

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-06
Į viršų