BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

2020 m. I pusmečio ūkio subjektų veiklos atliktų patikrinimų ir stebėsenos rezultatai

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), tikrindama, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlieka planinius, neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus bei radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėseną.

 

Planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų atlikimų pagrindus, tvarką ir trukmę, patikrinimų rezultatų įforminimą, metinio LRTK planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir ne pagal šį sąrašą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, ūkio subjektų konsultavimo LRTK kompetencijos klausimais patikrinimų metu tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, mažareikšmių pažeidimų kriterijus nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės, patvirtintos LRTK 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-72 (toliau – Patikrinimų taisyklės).

 

Planinio patikrinimo pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjekto veiklą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Planinis patikrinimas atliekamas pagal LRTK pirmininko įsakymu patvirtintą metinį LRTK planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą, kuris yra sudaromas atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumo lygį. Planinio patikrinimo metu yra naudojami kontroliniai klausimynai, kurie yra skelbiami LRTK interneto svetainėje.

 

Neplaninio patikrinimo tikslas – įvertinti faktus ir aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuotas neplaninis patikrinimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas LRTK pirmininko įsakymu, kuriame nurodomas konkretus ūkio subjektas, kurio veiklą planuojama tikrinti, neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindas, patikrinimo atlikimo laikotarpis ir įsakymo apskundimo tvarka.

 

Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena (toliau – Stebėsena) – veiksmai, atliekant radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų fiksavimą, stebėjimą ir analizę, skirti įvertinti radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir surinkti informaciją ir (ar) duomenis apie radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas statistiniais ir (ar) tyrimo tikslais. 

 

Stebėsenos tikslus, uždavinius, principus, sąlygas, atlikimo tvarką, rezultatų įforminimą ir skelbimą nustato Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos aprašas, patvirtintas LRTK 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. KS-55

 

Planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus bei stebėseną atlieka LRTK ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius.

 

 

1 lentelė. Planinių patikrinimų, atliktų per 2020 m. I pusmetį (2020-01-01 – 2020-06-30), rezultatai (tikrinti 5 ūkio subjektai).

Pažeidimo pobūdis

Nustatyti pažeidimai

Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi

1

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi

1

 

 

2 lentelė. Neplaninių patikrinimų, atliktų per 2020 m. I pusmetį (2020-01-01 – 2020-06-30), rezultatai (tikrinti 2 ūkio subjektai).

Patikrinimo tikslas

Pažeidimai

Dėl VIĮ 342 straipsnyje ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime  Nr. KS-117 nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją, veiklos reglamentavimo  ir savitvarkos institucijas laikymosi

1

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose nustatytų įsipareigojimų laikymosi

1

Dėl VIĮ 401 straipsnyje ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58, (toliau – Aprašas) nustatytų reikalavimų prekių rodymui laikymosi

1

 

 

3 lentelė. Stebėsenos aktų, atliktų skundų ir LRTK iniciatyvos pagrindu per 2020 m. I pusmetį (2020-01-01 – 2020-06-30), rezultatai (parengta 30 stebėsenos aktų).

Patikrinimo tikslas

Tikrinta

Pažeidimai

Dėl VIĮ 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų pagrindiniams visuomenės informavimo principams laikymosi

1

 

Dėl VIĮ 19 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi

14

 

Dėl VIĮ 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi

1

 

Dėl VIĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pranešti LRTK apie nelicencijuojamos veiklos vykdymą laikymosi

1

1

Dėl VIĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo programoms ne lietuvių kalba laikymosi

1

 

Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų  reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi

3

1

Dėl VIĮ 40 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų programų rėmimui laikymosi

4

3

Dėl VIĮ 401 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui laikymosi

3

3

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų laikymosi

7

1

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi

1

 

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22
Į viršų