BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

2022 m. II pusmečio ūkio subjektų veiklos atliktų patikrinimų ir stebėsenos rezultatai

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), tikrindama, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlieka planinius, neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus bei radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėseną.

Planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų atlikimų pagrindus, tvarką ir trukmę, patikrinimų rezultatų įforminimą, metinio LRTK planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir ne pagal šį sąrašą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, ūkio subjektų konsultavimo LRTK kompetencijos klausimais patikrinimų metu tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, mažareikšmių pažeidimų kriterijus nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės, patvirtintos LRTK 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-72 (toliau – Patikrinimų taisyklės).

Planinio patikrinimo pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjekto veiklą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Planinis patikrinimas atliekamas pagal LRTK pirmininko įsakymu patvirtintą metinį LRTK planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą, kuris yra sudaromas atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumo lygį. Planinio patikrinimo metu yra naudojami kontroliniai klausimynai, kurie yra skelbiami LRTK interneto svetainėje.

Neplaninio patikrinimo tikslas – įvertinti faktus ir aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuotas neplaninis patikrinimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas LRTK pirmininko įsakymu, kuriame nurodomas konkretus ūkio subjektas, kurio veiklą planuojama tikrinti, neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindas, patikrinimo atlikimo laikotarpis ir įsakymo apskundimo tvarka.

Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena (toliau – Stebėsena) – veiksmai, atliekant radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų fiksavimą, stebėjimą ir analizę, skirti įvertinti radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir surinkti informaciją ir (ar) duomenis apie radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas statistiniais ir (ar) tyrimo tikslais.

Stebėsenos tikslus, uždavinius, principus, sąlygas, atlikimo tvarką, rezultatų įforminimą ir skelbimą nustato Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos aprašas, patvirtintas LRTK 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. KS-55.

Planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus bei stebėseną atlieka LRTK ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius.

 

1 lentelė. Planinių patikrinimų, atliktų per 2022 m. II pusmetį (2022-07-01 – 2022-12-31), rezultatai (tikrinta 16 ūkio subjektų).

Patikrinimo tikslas

Nustatyti pažeidimai

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi

4

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų laikymosi

4

Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 34 straipsnyje nustatyto reikalavimo kalbai, kuria rengiama ir skleidžiama viešoji informacija, laikymosi

-

Dėl VIĮ 35 straipsnyje nustatyto reikalavimo paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi

1

Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58, (toliau – Aprašas) nustatytų reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams, televitrinai laikymosi

2

Dėl VIĮ 40 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų programų rėmimui laikymosi

5

Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 (toliau – Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašas)  nustatytų reikalavimų laikymosi

10

Dėl Komisijos 2021 m. vasario 3 d. sprendime Nr. KS-12 nustatyto reikalavimo skelbti informaciją apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir Visuomenės informavimo etikos komisiją laikymosi

4

 

2 lentelė. Neplaninių patikrinimų, atliktų per 2022 m. II pusmetį (2022-07-01 – 2022-12-31), rezultatai (tikrinti 3 ūkio subjektai).

Patikrinimo tikslas

Pastabos

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi

Pažeidimai ištaisyti

Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi

Pažeidimai ištaisyti

Dėl VIĮ 39, 40, 401 straipsniuose, Apraše nustatytų reikalavimų reklamai, rėmimams, prekių rodymui laikymosi

Pažeidimai ištaisyti

Dėl VIĮ 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos saugojimui laikymosi

Pažeidimai ištaisyti

 

3 lentelė. Stebėsenos, atliktos per 2022 m. II pusmetį (2022-07-01 – 2022-12-31), rezultatai (parengtas 41 stebėsenos aktas).

Patikrinimo tikslas

Tikrinta

Pažeidimai

Dėl VIĮ 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų draudžiamos informacijos skelbimui laikymosi

1

1

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų laikymosi

6

4

Dėl VIĮ 401  straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų programų rėmimui laikymosi

1

1

Dėl VIĮ 33 straipsnyje nustatyto reikalavimo pranešti Komisijai apie veiklą, laikymosi

31

31

Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymosi

 

 

Dėl LRTK sprendimų ir VIĮ 341 str. 21  dalies nuostatų vykdymo

1

1

Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 str. nustatytų reikalavimų laikymasis (audiovizualinių pranešimų transliavimas)

1

-

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18
Į viršų