BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Dėl orų programų rėmimo

Spausdinti

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad žinių programos negali būti remiamos[1]. Šia nuostata perkeliama 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 10 straipsnio 4 dalies tokios pat formuluotės nuostata, kad žinių ir naujienų programos negali būti remiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 89 dalimi, žinių programa – programa, kurios turinys apima aktualią visuomenei informaciją apie politiką, ekonomiką, kultūrą, sportą, orus ir kitas sritis. Atsižvelgiant į tai, orų prognozė, rodoma žinių programos metu, laikytina žinių programos sudėtine dalimi ir todėl negali būti remiama.

Pastaruoju metu pastebėta, kad ne maža dalis televizijos programų transliuotojų išskiria orų prognozes į atskiras rubrikas, bandydami jas atskirti nuo žinių programos turinio. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracija yra nustačiusi ir atvejų, kuomet orų pranešimai yra remiami. Nei Visuomenės informavimo įstatyme, nei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58 patvirtintame Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše nėra nuostatų, leidžiančių vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar pranešimai apie orus, transliuojami kaip atskira programa, galėtų būti remiami. Todėl siekiant visapusiškai įvertinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų, draudžiančių remti žinių ir naujienų programas, tikslą ir įgyvendinimo praktiką, tikslinga išanalizuoti kitų ES valstybių narių teisinį reguliavimą, kaip į jį buvo inkorporuotos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 10 straipsnio 4 dalies nuostatos.

Daugelis ES valstybių narių Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 10 straipsnio 4 dalies nuostatą į nacionalinę teisę yra perkėlę taip, kaip nurodyta direktyvoje, t. y. nurodydamos, kad žinių ir naujienų programos negali būti remiamos[2]. Atskirai išskirtini teisinio reguliavimo ar jo taikymo praktikos atvejai, kuriuos yra tiesioginių nuostatų, susijusių su pranešimų apie orus rėmimu. Kipro Respublikos Radijo ir televizijos stočių įstatymo 30K straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Žinios ir naujienų programos, tokios kaip naujienų pranešimai ir politinių aktualijų programos, negali būti remiamos. Šis draudimas netaikomas pranešimams apie orus, akcijų biržos ir užsienio valiutų kursų apžvalgoms ir sporto naujienoms“[3]. Latvijos Respublikos Elektroninės žiniasklaidos įstatymo 39 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Draudžiama remti žinias ir politinių naujienų programas. Šis draudimas netaikomas orų prognozėms, finansų rinkų informacijai, sporto apžvalgoms ir panašiems aiškiai apibrėžtos temos pranešimams, kurie aiškiai atskirti nuo žinių ir politinių naujienų programų.“[4] Airijos Bendrojo komercinių audiovizualinių pranešimų kodekso[5] 8 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „Žinios ir naujienų programos negali būti remiamos. Ši taisyklė nedraudžia remti pranešimų apie orus, pramogas ir eismą“[6]. Jungtinės Karalystės Gairėse dėl komercinių audiovizualinių pranešimų[7], kuriose pateikti išaiškinimai dėl Transliavimo kodekso taikymo, nurodyta kad Transliavimo kodekso 9.15 taisyklė „Žinių ir naujienų programos negali būti remiamos“ aiškintina taip, kad „trumpi specialistų komentarai, kurie papildo žinias (pvz., sporto, kelionių ir orų pranešimai) gali būti remiami su sąlyga, kad toks turinys pats savaime nėra medžiaga, kuri sudaro žinių ar naujienų programą. Siekiant išvengti, kad žinių programa nebūtų laikoma rėmimo susitarimo dalimi, remiama rubrika (programa) turi būti atskirta nuo žinių turinio (pvz., skirtingi pranešėjai).“[8]

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, atsižvelgiant į kitų ES valstybių narių praktiką, Lietuvos radijo ir televizijos komisija laikosi nuomonės, kad orų pranešimai (programos apie orus) gali būti remiami tik laikantis šių sąlygų:

  1. įstatymą. Vadovaujantis minėto įstatymo 2 straipsnio 47 dalimi, programa yra savarankiškų savo turiniu ir struktūra garsų arba vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, paprastai sudaranti atskirą nustatyto programų tvarkaraščio arba katalogo vienetą ir atitinkanti radijo ir (ar) televizijos programų formą ir turinį (vaidybinis filmas, sporto ar kitoks renginys, situacijų komedija, dokumentinis filmas, programa vaikams, originalus dramos kūrinys, anonsas, komercinis audiovizualinis pranešimas, pokalbių programa, žinių programa ir kt.).
  2. yra aiškiai atskirti nuo žinių programos turinio, nesukuriant įspūdžio, kad tai yra žinių programos dalis: programų tvarkaraštyje programa apie orus nurodyta kaip atskira programa, ją pristato ne žinių programos vedėjas;
  3. pageidautina, kad būtų naudojami skirtingi žinių programos ir orų programos fonai, skirtingos užsklandos;
  4. atskirai išskiriama orų programa neturėtų atkartoti žinių programos metu paskelbtos informacijos apie orus, orų programoje turi būti pateikiama tik tikslinė glausta informacija apie Lietuvos ir (ar) pasaulio orus.

[1] Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 58 dalį rėmimas suprastinas kaip bet kokia pagalba, kurią asmuo, nedalyvaujantis transliuojant radijo programą ir (ar) teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, ir (ar) kuriant audiovizualinius ar garso kūrinius, teikia visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugoms ir (ar) programoms finansuoti, siekdamas skleisti informaciją apie savo pavadinimą, prekių ženklą, įvaizdį, veiklą arba prekes ar paslaugas.

[2] Išvada padaryta remiantis ES valstybių narių teisės normų, perkeliančių Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 10 str. 4 d. nuostatas, analize, žiūrėta 2018-12-18.

[3] Angl. News and current affairs programmes, such as short news reports and political information programmes shall not be sponsored. It being understood that the above ban shall not apply to weather reports, stock exchange reports and foreign exchange reports and the sports news.

[4] Angl. It shall be prohibited to sponsor news broadcasts or broadcasts on current political affairs. This prohibition shall not apply to weather forecasts, financial market information, sports reviews and similar broadcasts with a restricted theme which are clearly separated from news and current political affairs broadcasts.

[5] http://sunshineradio.ie

[6] Angl. News and current affairs programmes shall not be sponsored. This rule does not prohibit the sponsorship of weather, entertainment and traffic items.

[7] https://www.ofcom.org.uk

[8] Angl. Short specialist reports that accompany news (e.g. sport, travel and weather reports) may be sponsored – provided that such content does not itself comprise material that constitutes news or current affairs. To avoid the impression that news content is part of a sponsorship arrangement, the sponsored report must be distinct from the news (e.g. by using different presenters and sets).

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-31
Į viršų