BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Asmens duomenų apsaugos internete politika

Spausdinti

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės  teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Teisės skyriaus patarėjas
Petras Grigalis

Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius
Tel. (8 5) 233 0660
E. p. 
petras.grigalis@rtk.lt

 

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs asmens duomenys ir (arba) būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

 

Kam galite pateikti skundą dėl netinkamai tvarkomų Jūsų asmens duomenų?

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija 

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. 
ada@ada.lt

 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašas

 

 

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-28
Į viršų