Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Užduokite klausimą

Pažymėti laukai yra privalomi.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) „verslo naujokams“ taiko specialią aptarnavimo ir konsultavimo politiką, siekiant, kad „verslo naujokui“ būtų suteikta visa reikalinga metodinė pagalba ir konsultacijos operatyviai, aiškiai ir išsamiai.

Pirmasis ūkio subjekto planinis patikrinimas numatomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo pradžios.

Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos šios poveikio priemonės:

 1. transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo sustabdymas;
 2. transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo panaikinimas.

Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti.

Be to, ūkio subjektas, rizikos vertinimo laikotarpiu pradėjęs savo veiklą, nevertinamas pagal rizikos rodiklius, kurie nustatyti LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos apraše (pagal šiame  apraše nurodytus kriterijus vertinama praėjusių kalendorinių metų ūkio subjektų veikla pagal iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos, t. y. gruodžio 31 d., LRTK turimus duomenis).

Atnaujinta: 2020-01-07

Jeigu pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) keičiasi kontrolinio akcijų paketo savininkas (savininkai) arba licencijos turėtojo kontrolė (valdymas) pereina kitam asmeniui (asmenims) kitais pagrindais, akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantys perleisti ir įgyti asmenys privalo gauti LRTK rašytinį sutikimą.

Pardavus ar kitaip perleidus ne mažiau kaip 10 procentų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų), licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės teisių perėjimo pranešti apie tai LRTK.

Pardavus ar kitaip perleidus mažiau kaip 10 procentų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų), licencijos turėtojas neprivalo apie tai pranešti LRTK ar gauti LRTK rašytinį sutikimą.

Atnaujinta: 2020-01-07

Kai licencijos turėtojas reorganizuojamas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) sprendimu jo teisių ir pareigų perėmėjui (perėmėjams) gali būti be konkurso išduota nauja (naujos) licencija (licencijos) vykdyti licencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą tomis pačiomis sąlygomis, jeigu:

 • šis asmuo prieš reorganizavimą pateikia LRTK atitinkamą prašymą ir nurodo reorganizavimo sąlygas;
 • tiek iki reorganizavimo, tiek reorganizavimo metu nebuvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, licencijos sąlygos ir LRTK sprendimai.
Atnaujinta: 2020-01-07

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme užsakomoji visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga apibrėžta kaip visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, kurią teikia visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas, skirta programoms žiūrėti vartotojo pasirinktu laiku ir jo individualiu prašymu pagal visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo siūlomą katalogą (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 77 dalis).

Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų (toliau – užsakomosios paslaugos) kvalifikavimas yra individualus ir turi būti atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju. Nustatant, ar konkrečiu atveju teikiamos užsakomosios paslaugos, svarbu nustatyti šiuos aspektus:

 1. tai, ar vartotojams teikiamas audiovizualinis turinys (vaizdo įrašai) gali būti laikomas programa. Programa suprantama kaip savarankiškų savo turiniu ir struktūra garsų arba vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, paprastai sudaranti atskirą nustatyto programų tvarkaraščio arba katalogo vienetą ir atitinkanti radijo ir (ar) televizijos programų formą ir turinį (vaidybinis filmas, sporto ar kitoks renginys, situacijų komedija, dokumentinis filmas, programa vaikams, originalus dramos kūrinys, anonsas, komercinis audiovizualinis pranešimas, pokalbių programa, žinių programa ir kt.) (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 47 dalis);
 2. ar vartotojas gali rinktis ir bet kuriuo metu žiūrėti programas iš paslaugų teikėjo sudaryto katalogo. Katalogas suprantamas kaip paslaugų teikėjo sudarytas siūlomų programų sąrašas (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalis). Taigi, turi būti kažkoks katalogas, iš kurio šis vartotojas galės pasirinkti jį dominančias pozicijas. Tačiau to negalima suprasti taip, jog katalogo buvimas lemia, kad paslauga yra užsakomoji paslauga, kaip ji suprantama pagal anksčiau pateiktą apibrėžimą.
 3. pagrindinio tikslo kriterijus, pagal kurį užsakomoji paslauga yra tik tokia paslauga, kurios pagrindinis tikslas – vaizdo turinio perdavimas plačiosios visuomenės informavimo, pramogų ir švietimo tikslais.

Tipiškiausi užsakomųjų paslaugų pavyzdžiai galėtų būti interneto svetainėse www.lnk.lt, www.tvplaypremium.lt, https://www.lrt.lt/mediateka teikiamos paslaugos, suteikiančios galimybę vartotojo pasirinktu laiku žiūrėti vartotojo pasirinktas programas.

Užsakomosiomis paslaugomis nelaikytinos asmeninės tinklavietės (angl. blog) ir vaizdo tinklaraščiai (angl. video blog) ir paslaugos, kurias sudaro privačių naudotojų sukurto audiovizualinio turinio, skirto dalytis ir keistis informacija bendrų interesų bendruomenėse, teikimas arba platinimas (pvz. daugiabučių namų savininkų bendrijos internetinis forumas). Į užsakomųjų paslaugų kategoriją nepatenka ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos, tokios kaip You Tube, Vimeo, Facebook ir pan. Dažnai praktikoje pasitaikantis pavyzdys, kai konkrečioje interneto svetainėje yra sąrašas programų, kuris pagal požymius atitinka katalogo apibrėžimą, tačiau pačios programos yra patalpintos vaizdo apsikeitimo platformoje, dažniausiai YouTube, t. y. vartotojai, bandantys pažiūrėti norimą programą, yra nukreipiami į atitinkamą programos įrašą YouTube platformoje. Tokios paslaugos nelaikytinos užsakomosiomis paslaugomis, o interneto svetainės, kurioje tik pateikiamos nuorodos į YouTube patalpintą vaizdo medžiagą, valdytojas nelaikytinas užsakomųjų paslaugų teikėju.

Kita kategorija paslaugų, kurios nelaikytinos užsakomosiomis paslaugomis, tai elektroninės laikraščių versijos, kuriose vaizdo medžiaga yra iliustruojami juose publikuojami straipsniai. Tačiau kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei tokioje elektroninėje laikraščio versijoje yra vaizdo įrašų skyrius, kuris vientisoje interneto svetainėje tenkina pripažinimo užsakomąja paslauga sąlygas, tokios interneto svetainės valdytojas laikytinas užsakomųjų paslaugų teikėju, o teikiamos paslaugos – užsakomosiomis paslaugomis. Naujienų portalai, kuriuose yra atskiras vaizdo įrašų skyrius, paprastai visuomet priskirtini užsakomųjų paslaugų kategorijai. Tipiškiausi naujienų portalų pavyzdžiai, kuriuose teikiamos ir užsakomosios paslaugos, būtų portalas Delfi, kuriame vartotojams prieinamas programų archyvas adresu https://www.delfi.lt/video/laidos/, taip pat 15min, kuriame programų archyvas vartotojamas pasiekiamas adresu https://www.15min.lt/video.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad atlygintinumo kriterijus nėra svarbus vertinant, ar yra teikiamos užsakomosios paslaugos, t. y. tokios paslaugos gali būti teikiamos tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai.

Atnaujinta: 2020-01-07

Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama tik Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pranešus apie tai Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK).

LRTK privaloma pranešti apie:

 • televizijos programų transliavimą Lietuvos Respublikoje per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, programėles (angl. apps), kt.);
 • radijo programų transliavimą nenaudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytų radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo programoms transliuoti ar retransliuoti;
 • radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimą Lietuvos Respublikoje nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų);
 • televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams;
 • užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimą.

Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant LRTK privalo uždrausti Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas.

Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, prieš pradėdami šią veiklą, privalo pateikti LRTK nustatytos formos pranešimą (pridėti nuorodą į dokumentą). Pranešime pateikiama informacija pagal vykdomas veiklas, užpildant atitinkamas nurodyto pranešimo dalis (pranešimo 1-4 dalys pildomos priklausomai nuo to, kokia veikla (kokios veiklos) vykdomos, o 5-10 dalis pildo visi pranešimus teikiantys subjektai).

Verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas pranešėjai gali kitą dieną nuo pranešimo pateikimo LRTK dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo LRTK diena.

Asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžios, pateikia LRTK šią informaciją (pridėti nuorodą į dokumentą):

 • radijo, televizijos programos, atskiros programos pavadinimą;
 • transliuotojo pavadinimą ir buveinės adresą;
 • transliuotojo jurisdikciją;
 • pirminę ir papildomas kalbas, kuriomis retransliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa;
 • papildomai teikiamas paslaugas (elektroninis paslaugų gidas (EPG), interaktyvios televizijos paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.

Kartu su pranešimu LRTK turi būti pateiktos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pranešėjo steigimo dokumentų (steigimo sutartis (aktas), įstatai (nuostatai), registravimo pažymėjimas) kopijos arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu pranešėjas fizinis asmuo) kopija, taip pat Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių priede nurodyta užpildyta Pranešėjo deklaracija (pridėti nuorodą į dokumentą).

Nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos vykdymo, teikiamų Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų sąlygas nustato Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėsInformacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašas.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamų iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,8 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Šios įmokos mokamos į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą Nr. LT32 7044 0600 0798 2622.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (toliau – Metinė įmoka) Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti. Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

Atnaujinta: 2020-01-07

Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytus radijo dažnius (kanalus).

Licencijuojama ši radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla:

 1. radijo programų transliavimas per antžeminę radijo stotį ar tokių stočių tinklą;
 2. televizijos programų transliavimas per antžeminę televizijos stotį ar tokių stočių tinklą;
 3. televizijos programų transliavimas kabelinės televizijos tinklais;
 4. televizijos programų transliavimas MDTV tinklais;
 5. televizijos programų transliavimas elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, išskyrus televizijos programų transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius);
 6. televizijos programų transliavimas per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus).

Lietuvos Respublikoje verstis licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Plane numatytus radijo dažnius (kanalus) leidžiama tik  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymoTransliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka gavus transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją. 

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių[1], kurioms esant Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) privalo atsisakyti išduoti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų sąlygos yra viešos.

Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Visuomenės informavimo įstatymo, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda LRTK.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai transliavimo licencijos išduodamos be konkurso:

 • mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms – šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis radijo ir (ar) televizijos stotimis;
 • televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos tinklais;
 • televizijos programoms transliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;
 • televizijos programoms transliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus);
 • kitais atvejais, kai tai numatyta Plane.

LRTK konkursus transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti skelbia:

 • kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikia LRTK informaciją apie sukoordinuotus Plane numatytus radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms išduoti;
 • savo iniciatyva arba suinteresuotų asmenų prašymu, kai radijo, televizijos programoms transliuoti nėra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai).

 LRTK sprendimai dėl konkursų paskelbimo viešinami LRTK interneto svetainėje www.rtk.lt.

Asmenys, norintys gauti transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, privalo pateikti LRTK paraišką. Paraiškos ir jos pateikimo reikalavimai nustatyti Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse.

Už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ į valstybės biudžetą.

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo 3.151 punkte nustatyta tokia valstybės rinkliava:

 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą konkurso būdu – 521 euras;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą be konkurso – 144 eurai;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos pakeitimą, patikslinimą – 28 eurai;

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Įmokos kodas 5710 (už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą).

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamų iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,8 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Šios įmokos mokamos į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą Nr. LT32 7044 0600 0798 2622.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (toliau – Metinė įmoka) Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti. Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas

[1] Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio 11 dalis.

Atnaujinta: 2020-01-07

Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymoTransliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK).

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant LRTK privalo atsisakyti išduoti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų sąlygos yra viešos.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai transliavimo licencijos išduodamos be konkurso:

 • mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms – šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis radijo ir (ar) televizijos stotimis;
 • televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos tinklais;
 • televizijos programoms transliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;
 • televizijos programoms transliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus);
 • kitais atvejais, kai tai numatyta Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (Planas).

LRTK konkursus transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti skelbia:

 • kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikia LRTK informaciją apie sukoordinuotus Plane numatytus radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms išduoti;
 • savo iniciatyva arba suinteresuotų asmenų prašymu, kai radijo, televizijos programoms transliuoti nėra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai).

LRTK sprendimai dėl konkursų paskelbimo viešinami LRTK interneto svetainėje www.rtk.lt.

Atnaujinta: 2020-01-07

Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,8 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Šios įmokos mokamos į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą Nr. LT32 7044 0600 0798 2622.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai  privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (toliau – Metinė įmoka) Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti. Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

Atnaujinta: 2020-01-07

Asmenys, norintys gauti transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, privalo pateikti LRTK paraišką. Paraiškos ir jos pateikimo reikalavimai nustatyti Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse.

Už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, į valstybės biudžetą.

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo 3.151 punkte nustatyta tokia valstybės rinkliava:

 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą konkurso būdu – 521 euras;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą be konkurso – 144 eurai;
 • už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos pakeitimą, patikslinimą – 28 eurai;

Mokestį už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą į valstybės biudžetą turi sumokėti tik konkurso laimėtojas arba asmuo, kuriam transliavimo licencija išduota be konkurso.

Rinkliava mokama į valstybės biudžetą, mokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą – įmokos kodas 5710 (už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą). Radijo, televizijos programų transliuotojai ir retransliuotojai, sumokėję valstybės rinkliavą, privalo LRTK pateikti dokumentą, įrodantį šios įmokos sumokėjimą. 

Atnaujinta: 2020-01-07